Alt det juridiske

Vi har samlet alle vores aftaler, betingelser og juridiske dokumenter ét sted – lige her.

Leveringsbetingelser – Salg af el til erhverv

Version 2.1

1. Generelle bestemmelser

Energi+ A/S (CVR-nr. 41627484) benævnes i det følgende El-leverandøren.

Disse Leveringsbetingelser gælder for leverancer af el inklusive netydelse (distribution), hvor leverancerne hovedsageligt er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse for Kunden.

El-leverandøren sender en ordrebekræftelse indeholdende en angivelse af de specifikke produkter, som El-leverandøren og Kunden har indgået aftale om (Aftalen). Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og Leveringsbetingelserne, har Aftalens bestemmelser forrang.

Aftalens indgåelse er betinget af, at Kunden kan kreditgodkendes. Som led i vurderingen af dette forbeholder El-leverandøren sig retten til at foretage kreditvurdering af Kunden via opslag hos et eller flere kreditoplysningsbureauer. Det er ligeledes en forudsætning, at Kunden ikke er i restance med tidligere aftaleforhold hos El-leverandøren eller dennes samarbejdspartnere.
El-leverandøren tager ligeledes forbehold for løbende at foretage kreditvurderinger af Kunden, herunder ved løbende at modtage oplysninger om Kunden fra kreditoplysningsbureauer. Såfremt El-leverandøren har grund til at frygte for Kundens betalingsevne, har El-leverandøren ret til at kræve yderligere forudbetaling fra Kunden.

2. Tilslutning til nettet

Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive elforsyningsnet via sit lokale el-netselskab (Netselskabet). Forholdet mellem Kunden og Netselskabet er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende betingelser/bestemmelser for tilslutning og anvendelse heraf.

Netselskabet forestår transport af den leverede el til leveringsadressen via distributionsnettet. I forhold til Netselskabet skal Kunden især være opmærksom på følgende vilkår:

 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på distributionsnettet.
 2. Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til el- og gasanlæg, herunder målere og installationer, på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af anlæg mv. samt afbrydelse af forsyningen.
 3. Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
 4. Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af el- og gasmålere og indberette måleresultatet til netselskabet.
 5. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning og hjemhente forbrugsdata.
 6. Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at el- eller gasmåleren viser forkert.

Det er en forudsætning for El-leverandørens overholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen og Leveringsbetingelserne, at Kunden til enhver tid opfylder Netselskabets betingelser for tilslutning til og anvendelse af distributionsnettet.

El-leverandøren har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet og Kundens netselskab.

3. Måling og måledata

Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden eller El-leverandøren får mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, kan både El-leverandøren og Kunden rette henvendelse til Netselskabet med henblik på en afklaring. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets korrektion af måledata efter målefejl. Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og Kundens tilsluttede brugsgenstande.

4. Levering og kvalitet

Levering af el sker til det i henhold til Aftalen anførte tilslutningspunkt/målerstedet. Levering påbegyndes fra det i Aftalen anførte tidspunkt.

El-leverandøren har ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen. El-leverandøren leverer den aftalte mængde el i Kundens prisområde (øst henholdsvis vest for Storebælt). El skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser.

Kunden underretter El-leverandøren om forhold, der kan have betydning for El-leverandørens levering, fx forestående større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse, driftssted eller lignende. Manglende imødekommelse heraf anses som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

5. Pris, betalingsfrist og gebyrer

Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

Kundens el-pris består af tre dele; betaling for Kundens forbrug af el, betaling til Netselskabet for transport af el samt betaling af afgifter til den danske stat.
Netselskabets udgift for transport samt afgifter til den danske stat opkræves altid af El-leverandøren (mellemfakturering) uden avance for El-leverandøren. Netselskabet/Energinet.dk/den danske stat kan ændre satserne for de anførte betalinger i opad- eller nedadgående retning, ligesom de kan indføre yderligere former for betaling, afgifter, mv. Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem i forhold til Kundens samlede el-pris, og vil alene blive varslet over for Kunden, hvis dette er krævet i henhold til gældende lovgivning.

Prisen for Kundens el-forbrug afhænger af det af El-leverandørens produkter, som Kunden har valgt/er berettiget til baseret på Kundens el-forbrug, mv.

Hvis Kunden har valgt produktet Strøm+ Erhverv afregner El-leverandøren Kundens faktiske forbrug af el (El-leverandørens indkøbspris på den rå strøm) tillagt et spottillæg. Spottillægget størrelse fremgår af Aftalen og tillægges pr. kWh. Hvis Kunden fx har valgt Strøm+ Erhverv 15 udgør spottillægget i udgangspunktet 15 øre pr. kWh, men størrelsen af spottillæg kan – afhængig af størrelse af forbrug mv. – fraviges ved konkret aftale. Hertil kommer betaling til Netselskabet for transport af el samt betaling af afgifter til den danske stat. El-leverandøren indkøber Kundens el til dagspris set i forhold til det faktiske tidspunkt for forbruget. Af samme grund er indkøbsprisen variabel.

Regninger fra El-everandøren er påført oplysning om sidste rettidige betalingsdato samt hvortil, betaling skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er El-everandøren berettiget til at beregne renter af betalingskravet i overensstemmelse med rentelovens regler. El-leverandøren opkræver ligeledes gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restancer. El-leverandøren kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til El-leverandøren eller til selskaber, som El-leverandøren er koncernforbundet med.

På El-leverandørens hjemmeside energiplus.dk kan Kunden finde oplysninger om aktuelle priser, afgifter, gebyrer og øvrige tariffer, ligesom Kunden efter anmodning til El-leverandøren kan få dem udleveret (fremsendt pr. mail). El-leverandøren forbeholder sig retten til at regulere priser, gebyrer, afregningsmodel mv. i overensstemmelse med afsnit 16.

6. Forbrug og afregning

El-leverandøren afregner el forud i forhold til Kundens forventede forbrug. Det forventede forbrug baserer sig på oplysninger fra Kundens lokale Netselskab.

Kunden opkræves aconto kvartalsvis forud, medmindre der er indgået aftale om andet. Der er tale om aconto opkrævning og ikke a conto fakturering. A conto opkrævning er et beløb, som overføres fra Kundens egen konto til en konto hos El-leverandøren. Egentlig fakturering sker først (løbende hver dag), når a conto forbruget registreres på Kundens konto hos El-leverandøren. Faktura dannes hver den 15. i måneden efter forbrugsmåneden, og vil være tilgængelig på Kundens selvbetjeningside.

Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte forbrug, når El-leverandøren har modtaget måledata fra Netselskabet. Det er Kundens pligt gennem Netselskabet at sikre El-leverandøren de nødvendige måleraflæsninger, fx ved at indsende korrekt selvaflæsning én gang om året. Det påhviler Kunden at aflæse elmåleren og meddele Netselskabet det faktiske forbrug i henhold til Netselskabets betingelser. Såvel El-leverandøren som Kunden kan rette henvendelse til Netselskabet for at kontrollere rigtigheden af de foretagne målinger.

Efter aflæsninger af forbruget hos Kunden, foretager El-leverandøren korrektioner i forhold til a conto-betalingerne, og samtidig tilrettes fremtidige a conto-opkrævninger. El-leverandøren forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre aconto-opkrævningerne, såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til El-leverandørens forventninger.

Betalingsmetode
El-leverandøren tilbyder alene elektronisk opkrævning, og sender således ikke fysisk regning til Kunden. Betaling sker via tilmelding til betalingsservice eller automatisk kortbetaling.

Forudsætningerne for at kunne gennemføre elektronisk a conto opkrævning er, at Kunden har registreret en gyldig betalingsmetode. Hvis Kunden ikke har en gyldig betalingsmetode, og betalingen dermed ikke kan opkræves, starter Kunden i et rykkerforløb og bliver gjort opmærksom på, hvad der skal gøres for at få genskabt en gyldig betalingsmetode. I sidste ende kan manglende registrering af gyldig betalingsmetode indebære, at El-leverandøren ser sig nødsaget til at hæve Aftalen med heraf følgende konsekvenser, jf. punkt 11.1.

Betalingsservice
Ved etableringen af et nyt kundeforhold, tilmeldes Kunden som udgangspunkt betalingsservice, hvor der vil ske opkrævning kvartalsvis (3 måneders a conto opkrævning), medmindre der er indgået aftale om andet. Kunden kan via ”selvbetjening” på energiplus.dk se, om betalingerne er tilmeldt betalingsservice samt status på de enkelte betalinger.

El-leverandøren forbeholder sig ret til at fremrykke opkrævningstidspunktet, hvis Kundens konto hos El-leverandøren går i minus med mere end 500 kr.

Kortbetaling (automatisk)
Ønsker Kunden ikke at anvende betalingsservice, kan der i stedet vælges kortbetaling som betalingsmetode (alene muligt i forhold til de kort, som El-leverandøren accepterer). Ved dette valg accepterer Kunden, at El-leverandøren automatisk afregner fremtidige aconto-opkrævninger (3 måneders a conto opkrævning) fra det angivne betalingskort. Dette gælder, medmindre der er indgået konkret aftale om månedlig a conto opkrævning.

Kunden accepterer endvidere, at næste rate automatisk hæves fra det angivne betalingskort, inden saldoen på kontoen hos El-leverandøren bliver negativ. Hvis saldoen på Kundens konto er negativ i mere end syv dage eller med mere end 100 kr., kan El-leverandøren kræve sikkerhedsstillelse. Herudover er El-leverandøren berettiget til at betragte den manglende betaling som væsentlig misligholdelse med heraf følgende konsekvenser.

Kunden forpligter sig til altid at holde sine betalingsoplysninger opdateret via ”selvbetjening” på energiplus.dk. Hvis Kunden mister sit betalingskort eller få nyt betalingskort, skal Kunden straks opdatere betalingsoplysningerne/tilmelde nyt kort.

7. Sikkerhedsstillelse

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan El-leverandøren stille krav til Kunden om kontant depositum, anfordringsgaranti fra Kundens bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår for at indgå en Leveringsaftale eller som vilkår for fortsat levering. Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor El-leverandøren. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride El-leverandørens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. El-leverandøren kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Se nærmere punkt 11.3. Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor El-leverandøren.

8. Misligholdelse

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. punkt 11.3 og 11.4.

Hvis dette sker i Aftaleperioden, er Kunden forpligtet til at betale i henhold til punkt 11.1. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende manglende opfyldelse af El-leverandørens krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale netselskab.

Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er El-leverandøren berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis Netselskabet eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.

Ved begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal El-leverandøren straks underrettes herom. El-leverandøren kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under Aftalen, jf. punkt 7, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov.

9. Erstatning

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser eller i Aftalen mellem Parterne.

El-leverandøren er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i el-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. El-leverandøren er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) eller den nordiske el børs, Nord Pool.

El-leverandøren er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som Kunden måtte lide. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring.

10. Leveringshindringer / force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes El-leverandørens og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis El-leverandøren eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

 • Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter
 • Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror
 • Brande, ildsvade og hærværk
 • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud
 • Sammenbrud eller skade på el- og/eller gasanlæg, der ikke skyldes net-/distributionsselskabets fejl eller forsømmelser
 • Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.
 • Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter
 • Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan El-leverandøren ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem El-leverandøren og Kunden.

11. Løbetid, opsigelse, ophør

11.1 Aftalens løbetid og opsigelse af Aftalen
Den mellem El-leverandøren og Kunden indgåede Aftale om levering af el er udtrykkeligt indgået for en nærmere bestemt aftaleperiode. Aftaleperioden er fastsat til 36 måneder, medmindre andet er aftalt. 

Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden, og ved fastsættelse af den aftalte pris, jf. punkt 5 ovenfor, er der nøje taget højde herfor. Efter udløb af aftaleperioden kan Kunden opsige Aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. El-leverandøren kan til enhver tid opsige Aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse af Aftalen skal ske skriftligt til El-leverandøren henholdsvis Kunden.

Hvis Kunden uberettiget bringer Aftalen til ophør i aftaleperioden og/eller de facto skifter leverandør i aftaleperioden, er El-leverandøren berettiget til at kræve betaling af det spottillæg, der ved retmæssig efterlevelse af Aftalen, ville være tilfaldet El-leverandøren (opgøres på baggrund af måledata over estimeret forbrug i den resterende aftaleperiode), ligesom El-leverandøren er berettiget til at opgøre andet tab som følge af det uberettigede aftaleophør.

Som minimum skal Kunden dog betale et såkaldt frikøbsgebyr, og El-leverandøren er berettiget til at henholde sig til opkrævning af dette gebyr fremfor for at opgøre tilgodehavende spottillæg for den resterende del af aftaleperioden.

Det nævnte frikøbsgebyr lyder på 3.500 kr. + moms. 

11.2 Flytning
Hvis Kunden flytter adresse (forbrugssted), fortsætter Aftalen på den nye adresse (det nye forbrugssted), medmindre Kunden samtidig opsiger Aftalen, jf. herved punkt 11.1. Hvis kunden flytter i aftaleperioden, og ikke ønsker at lade Aftalen fortsætte på den nye adresse, opkræves det i punkt 11.1 nævnte gebyr.

Prisen for el-leverance på den nye adresse (forbrugssted) fastsættes til El-leverandørens pris, der er gældende i det pågældende netområde, som Kunden flytter til. Meddelelse om flytning skal gives til El-leverandøren tidligst 2 måneder og senest 7 arbejdsdage inden flytningen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal El-leverandøren straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses.

Kunden er endvidere forpligtet til at melde fraflytning / registrere fraflytning på Kundens selvbetjeningsside. Kunden hæfter for forbruget på adressen, indtil fraflytning er meddelt til og registreret hos El-leverandøren.

11.3 Ophævelse af Aftalen
El-leverandøren kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug.

El-leverandøren kan varsle ophævelse af Aftalen om levering af elektricitet til Kunden, såfremt El-leverandøren har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter punkt 7, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af El-leverandøren fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling.

Kunden kan ikke kræve levering fra El-leverandøren, hvis El-leverandøren berettiget har hævet Aftalen med Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet og/eller naturgas.

11.4 Afbrydelse
El-everandøren kan foranstalte afbrydelse af forsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden el-leverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen afholdes af Kunden.

11.5 Ophør, slutafregning
El-leverandøren sender slutafregning til Kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender El-everandøren flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser.

Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden El-leverandørens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. El-leverandøren må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive el- eller gasleverandørvirksomhed i Danmark.

12. Anvendelse af oplysninger om Kunden

Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer El-leverandøren relevante oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, om Kunden og om Kundens forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven samt den til enhver tid gældende persondatapolitik, der findes på www.energiplus.dk. El-leverandøren er berettiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler El-leverandøren oplysninger om den Kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om 1) forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller 2) forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for El-leverandørens ansatte eller for personer, der varetager El-leverandørens interesser, fx Kundens adfærd, eller 3) øvrige forhold på Kundens ejendom af relevans for afbrydelsen. Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med Kunden. El-leverandøren videregiver oplysninger til Netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem El-leverandøren og Netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

El-leverandøren anvender cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for Kunden.

Ved oprettelse hos El-leverandøren forbeholder denne sig retten til at kreditvurdere Kunden igennem Ribers Kredit Information (RKI).

Kunden kan ved at skrive til El-leverandørens kundeservice få indsigt i de oplysninger, der behandles om Kunden, og anmode om at få oplysningerne berigtiget. El-leverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr, såfremt anmodningen om indsigt ønskes besvaret skriftligt.

Ved etablering af Kundeforholdet giver Kunden samtykke til at modtage materiale relateret til el- og/eller gasleverancen, kundeforholdet som sådan samt markedsføringsmateriale om El-leverandørens øvrige energiprodukter og El-leverandørens produkter relateret til CO2 kompensation. Kunden accepterer i øvrigt at modtage El-leverandørens nyhedsbreve, der udkommer 4-6 gange årligt, men kan til enhver tid vælge at framelde sig denne tjeneste.

13. Uoverensstemmelse

I tilfælde af kundeindsigelser eller klager skal Kunden kontakte El-leverandørens kundeservice via kundeservice@energiplus.dk. El-leverandøren tilstræber til enhver tid, at Kunden modtager en klagebehandling af en høj faglig standard og får svar indenfor rimelig tid. En klage har ikke opsættende virkning, og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med El-leverandøren.

Tvister mellem Kunden og El-leverandøren afgøres efter danske retsregler. Sager mod El-leverandøren med relation til disse Leveringsbetingelser eller Aftalen mellem Parterne anlægges som udgangspunkt ved Retten i Roskilde.

El-leverandøren forbeholder sig ret til ensidigt at ændre disse Leveringsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning (minimum 14 dage). El-leverandøren informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation.

Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår (væsentligt til ugunst for Kunden), kan Kunden ophæve Aftalen.

14. Ændringer

El-leverandøren forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre disse Leveringsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. El-leverandøren informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation.
Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår (væsentligt til ugunst for Kunden), kan Kunden ophæve Aftalen.

15. Kommunikation med Kunden

Kommunikationen med Kunden sker ved elektronisk kommunikation. Det er en forudsætning for Aftalen, at Kunden har en e-mailadresse. Meddelelser fra El-leverandøren til Kunden vedrørende aftaler med El-leverandøren sendes via e-mail til den emailadresse, som Kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen. Det er Kundens pligt at sørge for, at Kundens kontaktoplysninger altid er opdateret og korrekte. Oplysninger kan opdateres på Kundens selvbetjeningsside.

16. Kontakt

Energi+ A/S
Elisagårdsvej 5. st.
4000 Roskilde
Att: Kundeservice

E-mail: kundeservice@energiplus.dk
Tlf.: 35150067
Åbent: mandag – fredag 9 – 15
www.energiplus.dk