Alt det juridiske

Vi har samlet alle vores aftaler, betingelser og juridiske dokumenter ét sted – lige her.

Persondatapolitik

Version 1.0

1. Formål med persondatapolitikken

Energi+ A/S (CVR-nr. 41627484) benævnes i det følgende Selskabet. Formålet med denne persondatapolitik er at beskrive, hvilke personoplysninger Selskabet behandler, formålet med denne behandling samt dine rettigheder i den forbindelse.

2. Dataansvarlig

Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Selskabet har modtaget om dig som led i kundeforholdet. Selskabets kontaktoplysninger er:

Energi+ A/S
Elisagårdsvej 5, st.
4000 Roskilde
CVR-nr. 41627484
E-mail: kundeservice@energiplus.dk

Du er altid velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og/eller Selskabets behandling af dine personoplysninger.

Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan levere den aftalte ydelse/r til dig. Derudover benyttes cookies til indsamling af oplysninger af teknisk karakter samt til markedsføring og statistiske formål. Der henvises til vores cookies politik, der er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

3. Behandling af personoplysninger

Vi indsamler de personoplysninger, som du selv afgiver på vores hjemmeside www.energiplus.dk via kontaktformularer og lignende eller i forbindelse med etablering af kundeforholdet.

Udover at modtage personoplysninger fra dig, modtager vi – hvis du er el-kunde hos os – også personoplysninger fra Datahubben, som er et centralt og uafhængigt IT-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed Energinet. Formålet er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske el-marhed, herunder pris- og forbrugsoplysninger, med henblik på at håndtere datakommunikation mellem aktørerne i markedet.

Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger vi behandler, formålet med behandlingen samt det konkrete retsgrundlag, behandlingen har hjemmel i:

  • Hvis du bliver kunde på ét eller flere af vores produkter eller ydelser, vil vi behandle almindelige oplysninger relateret til opfyldelse af den konkrete aftale, herunder kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og bank- og betalingsoplysninger. Formålet hermed er at kunne levere de købte ydelser til dig i overensstemmelse med indgåede aftaler. Retsgrundlaget herfor er persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Ved afgivelse af dit samtykke anvender vi oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan sende nyheds- og markedsføringsmateriale til dig. Retsgrundlaget herfor er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 7, stk. 2, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden. Det kan du gøre ved at skrive en e-mail til tilbagekaldelse@energiplus.dk.
  • Hvis du er el-kunde behandler vi oplysninger om aftagenummer, målenummer, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data, herunder oplysninger om det konkrete forbrug/priser. Vi modtager oplysningerne fra Datahubben, og oplysningerne bruges til at afregne dit konkrete el-forbrug. Formålet er at kunne levere de købte ydelser til dig i overensstemmelse med indgåede aftaler. Retsgrundlaget herfor er persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Hvis du er el-kunde behandler vi endvidere følsomme oplysninger i forbindelse med afbrydelse af el-forsyningen, hvis det er nødvendigt og relevant. Det kan være oplysninger om særlige helbredsmæssige forhold og/eller forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Selskabets ansatte eller for personer, der varetager Selskabets interesser. Retsgrundlaget herfor er persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c sammenholdt med artikel 9, stk. 2, litra c.
  • I forbindelse med etablering af kundeforholdet afgiver du dit CPR-nummer. Vi behandler det til sikker identifikation i forbindelse med indgåelse samt løbende håndtering og ajourføring af kundeforholdet. Selskabet er forpligtet hertil på baggrund af Energinets markedsforskrifter. Ved afgivelse af dit CPR-nummer samtykker du hertil. Retsgrundlaget herfor er persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 7, stk. 2, litra a.
  • Oplysninger, der afgives i forbindelse med kunde- og klagehenvendelser, vil blive behandlet med henblik på at besvare/håndtere henvendelsen. Retsgrundlaget herfor er persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og b, artikel 7, stk. 2, litra a og eventuelt artikel 9, stk. 2, litra c.

4. Videregivelse

Selskabet videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse.
Hvis du er el-kunde, videregiver Selskabet personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Datahubben: Der videregives CPR-nummer samt navn og adresse, idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
  • Kommuner: Får Selskabet kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer sundhed eller udvikling i fare, sørger Selskabet for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.
  • Netselskaber: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem Selskabet og netselskabet.

Selskabet benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til blandt andet håndtering, servicering og udvikling af afregningssystem, back-up og sikkerhed. Databehandlere, der overlades personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af deres aftale med Selskabet, er udtrykkeligt instrueret af Selskabet til at behandle dine personoplysninger på vores vegne i henhold til de angivne formål. Sådanne databehandlere behandler således kun dine personoplysninger til de udtrykkeligt anførte formål. Selskabet anvender alene databehandlere, der er placeret inden for EU og EØS, og som således er underlagt samme persondataregulering som Selskabet.

5. Ret til indsigt, begrænsning og berigt igelse

Selskabet passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med persondatelovgivningen.

Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du kan anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet/begrænset oplysninger om dig, inden sletning sker i henhold til punkt 6 nedenfor.

Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af rettigheder i henhold til dette punkt, skal du kontakte Selskabet gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken. Selskabet behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at din henvendelse er modtaget. Det gælder, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder. Vejledningen er tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

6. Opbevaring/sletning

Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos os i 3 år fra kundeforholdets ophør, hvorefter der vil ske sletning. Det gælder, medmindre der er tale om bogføringsmateriale, som Selskabet er forpligtet til at opbevare i 5 år efter kundeforholdets ophør. Løbende henvendelser via hjemmesiden (kunde- og klagehenvendelser), opbevares i 3 år fra henvendelsen, medmindre det konkret vurderes, at der kan ske sletning, når henvendelsen er besvaret.